Privacyverklaring Wablieft (Vocvo vzw)

Wablieft is een onderdeel van Vocvo. De vzw Vocvo ondersteunt organisaties waar volwassenen leren. Onze focus ligt op drie thema’s: geletterdheid, leren in detentie en duidelijke taal. Deze thema’s zijn het werkterrein van de verschillende deelteams binnen Vocvo: pedagogische ondersteuning, coördinatie plan geletterdheid, onderwijscoördinatie in de gevangenissen en Wablieft. 
 
Vocvo hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere informatie geven over de gegevens die we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 
 
Vocvo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat:

 • Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • De verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • We vragen altijd om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
 • We nemen de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • We brengen je op de hoogte van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens en we respecteren deze.
 • Als Vocvo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring  vragen hebt,  dan kan je contact met ons opnemen via deze gegevens:

 
Vocvo vzw, Frederik de Merodestraat 27, 2800 Mechelen
E-mail: vraag@vocvo.be en telefoon: 0032 15 44 65 00

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Vocvo verwerkt voor de volgende doeleinden. 
 

 1. Voor deelname aan de activiteiten van onze organisatie (opleidingen, studiedagen, begeleidingen, ...).
 2. Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 3. Voor het gebruik en de promotie van onze diensten en producten (inclusief bekendmaking van acties en promoties).
 4. Voor bevragingen over onze diensten en producten.
 5. Om bestellingen of abonnementen te beheren.
 6. Om betalingen te verwerken.
 7. Om vrijwilligersadministratie in orde te brengen.
 8. Om een wervingsreserve aan te leggen. 
 9. Om bezoektoelatingen voor de gevangenissen te regelen.

Welke gegevens verwerken we?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de onderstaande persoonsgegevens van jou vragen, opslaan, verzamelen en verwerken. We gebruiken de verzamelde persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verkregen.
 
Abonnees nieuwsbrieven
Voornaam, naam, e-mailadres, (naam organisatie)
Verzonden e-mails, open- en doorklikgedrag van de verzonden nieuwsbrieven
Doeleinden: 2, 3 
 
Abonnees kranten
Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
Eventueel: Organisatie, adres en BTW-nummer
Doeleinden: 3, 4, 5, 6
 
Klant boeken Wablieft
Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
Eventueel: Organisatie, adres en BTW-nummer
Doeleinden: 3, 4, 5, 6
 
Ontlener bibliotheek
Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum
Doeleinden: 2, 3, 4
 
Expertenpool
Naam, e-mailadres, telefoonnummer
functie, ervaring, organisatie, adres organisatie, website
Doeleinden: 2, 3, 4
 
Sollicitanten
naam, adres, telefoonnummer, e-mail, geslacht, leeftijd
CV en motivatiebrief
Doeleinden: 8
 
Vrijwilligers
naam, adres, telefoonnummer, e-mail, geslacht, leeftijd
CV en motivatiebrief
Doeleinden: 7
 
Lesgevers gevangenissen
naam, adres, telefoonnummer, e-mail, geslacht, leeftijd
beeldopname, beroep, werkgever, rijksregisternummer
Doeleinden: 1, 4, 9
 
Sprekers opleiding
Naam, e-mailadres, telefoonnummer
Gegevens m.b.t. uitgeoefend beroep en expertise
Doeleinden: 1, 4, 6
 
Deelnemers opleiding
Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, functie
Eventueel: Organisatie, adres en BTW-nummer
Doeleinden: 1, 3, 4, 6
 

Donateurs
naam, organisatie, e-mail, BTW-nummer, telefoonnummer
Doeleinden: 3, 6

Verwerking van foto’s en video’s

Vocvo respecteert naast de privacywetgeving ook de wetgeving van het portretrecht (recht op afbeelding). Vocvo zal altijd toestemming vragen om een afbeelding te nemen van een persoon en om deze te mogen publiceren of verspreiden. Er wordt geen toestemming gevraagd in gevallen waar er geen uitdrukkelijke toestemming nodig is. Dit geldt in volgende gevallen:
Beelden op een publieke plaats of event waarbij een persoon zich in de openbaarheid begeeft, en deze persoon niet het hoofdonderwerp vormt van de afbeelding.
Toevallige personen op een publieke plaats.
Personen in een menigte.
Publieke personen.
 
De toestemming voor het gebruik in een publicatie zal gevraagd worden als een opt-in, opgesplitst voor minstens de onderstaande categorieën:
Als illustratie bij een artikel op de website of in een nieuwsbrief
Als beeld in een online of gedrukte informatieve publicatie / brochure
Op sociale media (Facebook en Twitter)

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken. Maar enkel indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven (Mailchimp en Flexmail).
 • Het beheren van abonnementen en facturen (Abonnementenland en Exact online)
 • Het beheren van de ontleningen in de bibliotheek (Brocade)
 • Het beheren van de expertenpool (Brocade)
 • Het bewaren van gegevens (Google, websitebeheerder)
 • Het aanvragen van bezoektoelatingen (FOD Justitie)

 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.
 
Wij zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij kunnen je persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Vocvo bewaart persoonsgegevens maximaal 3 jaar na laatste gebruik tenzij het omwille van wettelijke doeleinden langer noodzakelijk is.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
Alle personen die namens Vocvo van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
De personen die betrokken zijn bij de organisatie van de vereniging zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan dit privacystatement staat hoe je contact met ons kan opnemen. 
 
Vocvo zal je vraag altijd zo snel mogelijk behandelen. Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
 
Aangezien het voor Vocvo onmogelijk is continu op de hoogte te zijn van iedere verandering of fout in de persoonsgegevens, is het aan de gebruiker om onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden en in de eerste plaats zelf de nodige aanpassingen te doen binnen zijn gebruikersregistratie.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via vraag@vocvo.be.
 Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL), beter gekend als de Privacycommissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Je vindt de contactgegevens op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Wijziging privacy statement

Vocvo kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op deze pagina.